Materials

 
A l'escola activa els materials didàctics guanyen una importància capital si entenem el procés d'aprenentatge com dels coneixements, actituds i aptituds que incorpora (en el sentit més etimològic del terme ) l'organisme de resultes de la seva interacció directa amb l'entorn més proper per a la seva auto-conservació i l'optimització del seu funcionament, és a dir, per al seu creixement ric i harmoniós. En aquest sentit, s'estudia la disposició dels materials a l'abast dels nens i nenes de tal manera que l' ambient li cedeixi el protagonisme a la seva activitat i propiciï les sinergies que caracteritzen a cada situació d'aprenentatge individual o en grup. Les característiques més destacables dels materials de l'escola d'Espai Obert la Serra són :
 
  1. Materials concrets. Els nens i nenes de 3 a 12 anys es troben en diferents fases de desenvolupament: de 2 a 7 es dóna l'etapa pre - operativa i de 7 a 12 l'operativa. Malgrat les diferències entre aquestes etapes i entre cada individu dins d'elles, tots tenen una cosa en comú: necessiten interactuar amb el món físic per extreure la informació que dóna resposta a les grans preguntes que orienten el seu comportament : "com és el món? " i "com funciona el món?", respectivament. Tots els materials de l'escola els ajuden a descobrir el món bé plantejant contextos que atomitzen alguns conceptes per treballar de manera aïllada molt a l'estil del material Montessori ( les gradacions d'un color, el càlcul, lletres... ) o posant-los en relació amb vivències reals i significatives (els colors més cridaners per al cartell de l'estrena de la nostra obra de teatre, la numeració en una recepta de cuina per fer un pastís d'aniversari, la redacció d'una nota secreta per el meu millor amic... ).
  2. Materials atractius i al seu abast En tots els materials d'aquestes línies pedagògiques es cuida la seva presentació estètica i fins i tot la noblesa dels materials. Sempre que sigui possible es prefereix la fusta al plàstics, els colors purs, formes ergonòmiques, la durabilitat, etc . Perquè la seva experiència d'aprenentatge sigui el més lliure possible, els materials es disposen a la vista, al seu abast i estan organitzats en àrees. Aquest fet implica no només que sempre que es necessitin es pugui accedir a ells, sinó també la responsabilitat de tots els nens i nenes de tornar el material al seu lloc assignat, la qual cosa suposa molts avantatges: harmonia de l'ambient, elecció meditada de l'activitat que es vol dur a terme perquè té associada una responsabilitat, sempre estaran localitzables els materials per a mi i els altres membres de la comunitat educativa que els vulguin utilitzar, etc. D'altra banda, hi ha tallers o activitats monogràfiques voluntaris (gairebé tot a l'escola ho és) que només es donaran en un període concret del calendari anual i horari setmanal. Degut en part a una gestió racional dels recursos humans a la nostra disposició, aquesta limitació temporal demana per part de l'infant una organització del seu temps més planificada amb tot l'aprenentatge que se'n deriva.
  3. Materials diversos per atendre la seva diversitat. Les àrees de vida que abasten els materials comprenen: joc simbòlic, construcció, experiència sensorial, psicomotricitat fina, arts plàstiques, escenogràfiques i musicals, taller de fusteria, matemàtiques, lectoescriptura, llengües, geografia, història, etnografia, horticultura, jardineria, cuina, biologia, geologia, astronomia, etc. Sempre que sigui possible, es procuren altres materials, a més dels permanents, per fer tallers concret o si ha sorgit un nou interès per part dels nens i nenes amb el qual no es comptava.
  4. Materials autocorrectius i / o de resultat obert. Atès que l'aprenentatge deriva del seu propi procés de vida, és absolutament innecessari que un agent extern li faci explícita la seva correcció a l' infant. No parli d'errors, sinó de resultats no esperats , és la pròpia experiència la que li retorna a l'infant el feedback de la seva activitat sigui aquesta tècnica, artística o social ... si el souffle que he volgut fer no ha pujat, la meva cabana té goteres o les maduixes no creixen, hi ha algun punt del procés que cal variar. Si li he enviat un missatge a Lara, però no m'ha entès, potser he de revisar alguna expressió en la meva carta. A més, molts materials que recreen contextos artificials d'aprenentatge estan dissenyats per ser autocorrectius. Si intento trobar números quadrats però les peces de fusta que he disposat a la catifa per aquesta tasca no configuren aquesta forma geomètrica, és obvi que no estic davant d'un nombre quadrat. Si en el trencaclosques del món tot encaixa, he disposat els països d'acord amb la cartografia internacional pautada. I molts altres arguments pot esgrimir per a l'aprenentatge autònom que permeten aquests materials: perquè el paper de l'adult acompanyant no es considera perniciós, sinó imprescindible només quan sigui necessari, perquè l'autosuperació és un impuls que esdevé de manera natural quan l'activitat del/a nen/a té el seu origen en un veritable interès, perquè aquest procés de correcció no és aliè a la vida quotidiana, etc.
  5. Materials sostenibles. Un altre principi d'actuació de la Cooperativa és l'ecologia. El reciclatge i la reutilització es volen convertir en una pràctica comuna entre nens i nenes en el dia a dia del centre, però també a la resta de la comunitat educativa en el que toca a la gestió de residus i filosofia de consum de Cooperativa i el centre d'aprenentatge. En aquest sentit, alguns materials didàctics han estat confeccionats per les famílies del centre o són donacions seves. També s'usen altres materials de segona mà obtinguts a través de diferents vies. La seva durabilitat també és una garantia d'una vida útil llarga i satisfactòria .